رویداد ها و اخبار

دیدار با فرماندار نهبندان
دیدار با مهندس بیکی فرماندار محترم شهرستان نهبندان یکی از برنامه های سفر یک هفته ای به شهرستان نهبندان بود که در این دیدار تیم میراث گزارشی از فعالیت های انجام شده تا بدین جای فعالیت شتابدهنده ارائه نمود و نیاز های خود برای ادامه فعالیت در شهرستان را مطرج نمود.
بازدید از مجموعه "با سلام"
روز پنجشنبه 3/7/99 تیم شتابدهنده میراث به شهر قم رفته و از مجموعه فعال و قوی با سلام بازدید به عمل آورد. در این دیدار ضمن ارائه مدل شتابدهنده میراث و بیان اهداف مشترک دو مجموعه، بر همکاری و ایتفاده از توان هر دو مجموعه در راستای رسیدن به اهداف تاکید شد.
جلسات تسهیلگری و نیاز سنجی کسب و کار
یکی از مهمترین برنامه های تیم میراث در سفر یک هفته ای به شهرستان نهبندان برپایی جلسات تسهیلگری و نیازسنجی کسب و کار های موجود در روستا ها بود که با حضور جوانان روستایی در هر روستا برگزار شد. در طول این جلسات به بررسی مشکلات و نیاز های کسب و کار های موجود در روستا ها پرداخته شد .